Portfolio > 2017

Poppy Box Vase with Patterns
Poppy Box Vase with Patterns
porcelain
approx 8 3/4" x 4 1/4" x 2"
2017

cone 6 porcelain
slab built
underglaze and glaze drawing